Blended Therapy

Teknologi åpner for nye behandlingsmetoder. "Blended therapy" er en ny form for behandling som kombinerer online e-terapi (enten gjennom videokonsultasjon eller andre hjelpemidler) med tradisjonell ansikt-til-ansikt behandling. Dette gjør hjelp mer tilgjengelig, mer fleksibel, og krever mindre avsatt tid og ressurser for pasienten.

Flere undersøkelser har vist at Blended therapy kan "dramatisk redusere tiden psykologen bruker i behandling uten å gå på akkord med effektiviteten" (Fairburn og Patel, 2017, s.22). Effektiviteten øker også når pasienten får tilgang til digitale ressurser mellom konsultasjonene. Undersøkelser har vist at pasienter opplever Blended Therapy som et godt alternativ til mer tradisjonell behandling og at behandlingsmetoden bygger opp en stabil og emosjonell relasjon mellom pasient og behandler (Etzelmueller, m.fl. 2018).

Blended therapy kan tilpasses alle terapiretninger (for eksempel kognitiv terapi og psykodynamisk terapi), men tar utgangspunkt i et såkalt transdiagnostisk perspektiv. Dette fordi undersøkelser viser at det transdiagnostiske perspektivet er særskilt nyttig for Blended therapy (Os, m. fl. 2019). Uansett type vil en vanlig konsultasjon bestå av ti minutters gjennomgang av hjemmeoppgavene som pasientene har gjennomført knyttet til sin diagnose eller problemområde, ti minutter med refleksjon rundt dette og hvilke ferdigheter som kreves for å omsette ny innsikt til ny atferd, og 5–10 minutter med gjennomgang av rasjonale og forberedelse for neste hjemmeoppgave.

"Ut fra dine forutsetninger ønsker vi å hjelpe deg med dine utfordringer, slik at du kan leve det livet du ønsker."
- Svein Øverland

Blended therapy kan gjøres på to måter. Den første er at behandlingen tar utgangspunkt i pasientens diagnose eller problemstilling. Dette kan for eksempel være angst eller problemer med å finne balansen mellom jobb og familieliv. Psykologen benytter da fastlagte pakker tilsvarende såkalte "pakkeforløp" som nå rulles ut i det offentlige helsevesenet. Psykologer som bruker ressursene på overvinne.no får opplæring i disse pakkene og lærer hvordan de kan integrere ressurser på både overvinne og internett generelt med ansikt-til-ansikt behandling og videoterapi. Eksempelvis kan overvinne-appens konsultasjon 4 og 8 brukes før og etter tilsvarende ansikt-til-ansikt konsultasjon eller videoterapi-konsultasjon. Tilsvarende kan pårørende, venner eller pasientens nærmeste leder anbefales å se en video eller diskutere en hjemmeoppgave. Heller enn 12 fysiske ansikt-til-ansikts konsultasjoner ved angst, blir slike forløp ved angst til 3 fysiske oppmøter, 3 til 5 videoterapi-konsultasjoner, og resten veiledet selvhjelp der pasienten går gjennom et forløp av digitale intervensjon.

Den andre måten kalles Dialektisk Blended therapy tar utgangspunkt i at pasient og psykolog "lager planene underveis". Det betyr i praksis at psykologen anbefaler spesifikke digitale ressurser som hjemmeoppgaver mellom hver konsultasjon med sikte på å effektivisere behandlingene.

Blended Therapy tilbyr et kostnads- og tidseffektivt alternativ til mer tradisjonell behandling. Det tillater pasienten mer fleksibilitet, enten gjennom å ta samtaler uavhengig av fysisk tilstedeværelse og stramme tidsrammer. Pasienten kan bedre tilpasse behandlingen til sitt eget liv, noe som øker sjansen for kontinuitet og generelt bedre psykisk helse.

SuperEgo

Jarleveien 4, 7041 Trondheim | post@superego.no | org. nr. 913 820 622

Engelsk språkelig